ورق استنلیس استیل

Untitled242

 

قیمت انواع ورق استنلیس استیل:

 

لیست مشخصات و قیمت ورق استیل ۳۰۴ (نگیر)

قیمت (تومان)

واحدوزن (کیلوگرم)ابعاد (سانتیمتر)ضخامت (میلیمتر)

۱۳۹٫۰۰۰

هر ۱ برگ۶٫۳۱۰۰ × ۲۰۰۰٫۴

۱۷۴٫۰۰۰

هر ۱ برگ۷٫۹۱۰۰ × ۲۰۰۰٫۵

۲۰۹٫۰۰۰

هر ۱ برگ۹٫۵۱۰۰ × ۲۰۰

۰٫۶

۲۴۴٫۰۰۰هر ۱ برگ۱۱٫۱۱۰۰ × ۲۰۰

۰٫۷

۲۷۷٫۰۰۰هر ۱ برگ۱۲٫۶۱۰۰ × ۲۰۰

۰٫۸

۳۱۳٫۰۰۰هر ۱ برگ۱۴٫۲۱۰۰ × ۲۰۰

۰٫۹

۳۴۸٫۰۰۰هر ۱ برگ

۱۵٫۸

۱۰۰ × ۲۰۰

۱

۴۲۰٫۰۰۰

هر ۱ برگ۱۹۱۰۰ × ۲۰۰۱٫۲۵

۵۲۱٫۵۰۰

هر ۱ برگ۲۳٫۷۱۰۰ × ۲۰۰

۱٫۵

۶۹۵٫۵۰۰هر ۱ برگ۳۱٫۶۱۰۰ × ۲۰۰

۲

 

Untitled126

لیست مشخصات و قیمت ورق استیل ۴۳۰(بگیر)
قیمت (تومان)واحدوزن (کیلوگرم)ابعاد (سانتیمتر)ضخامت (میلیمتر)
۱۱۱٫۵۰۰هر ۱ برگ۶٫۲۱۰۰ × ۲۰۰۰٫۴
۱۳۹٫۰۰۰هر ۱ برگ۷٫۷۱۰۰ × ۲۰۰۰٫۵
۱۶۵٫۵۰۰هر ۱ برگ۹٫۲۱۰۰ × ۲۰۰۰٫۶
۱۹۴٫۵۰۰هر ۱ برگ۱۰٫۸۱۰۰ × ۲۰۰۰٫۷
۲۲۲٫۰۰۰هر ۱ برگ۱۲٫۳۱۰۰ × ۲۰۰۰٫۸
۲۵۰٫۵۰۰هر ۱ برگ۱۳٫۹۱۰۰ × ۲۰۰۰٫۹
۲۷۷٫۰۰۰هر ۱ برگ۱۵٫۴۱۰۰ × ۲۰۰۱
۳۳۳٫۵۰۰هر ۱ برگ۱۸٫۵۱۰۰ × ۲۰۰۱٫۲۵
۴۱۵٫۵۰۰هر ۱ برگ۲۳٫۱۱۰۰ × ۲۰۰۱٫۵
۵۵۴٫۵۰۰هر ۱ برگ۳۰٫۸۱۰۰ × ۲۰۰۲

 

لیست مشخصات و قیمت ورق استیل ۳۱۶(ضداسید)

قیمت (تومان)

واحدوزن (کیلوگرم)ابعاد (سانتیمتر)ضخامت (میلیمتر)

۱۸۹٫۵۰۰

هر ۱ برگ۶٫۳۱۰۰ × ۲۰۰۰٫۴

۲۳۷٫۰۰۰

هر ۱ برگ۷٫۹۱۰۰ × ۲۰۰

۰٫۵

۲۸۵٫۰۰۰هر ۱ برگ۹٫۵۱۰۰ × ۲۰۰

۰٫۶

۳۳۳٫۰۰۰هر ۱ برگ۱۱٫۱۱۰۰ × ۲۰۰

۰٫۷

۳۷۸٫۰۰۰هر ۱ برگ۱۲٫۶۱۰۰ × ۲۰۰

۰٫۸

۴۲۶٫۵۰۰

هر ۱ برگ۱۴٫۲۱۰۰ × ۲۰۰۰٫۹

۴۷۴٫۰۰۰

هر ۱ برگ۱۵٫۸۱۰۰ × ۲۰۰۱

۵۷۰٫۵۰۰

هر ۱ برگ۱۹۱۰۰ × ۲۰۰

۱٫۲۵

۷۱۱٫۰۰۰هر ۱ برگ۲۳٫۷۱۰۰ × ۲۰۰

۱٫۵

۹۴۸٫۵۰۰هر ۱ برگ۳۱٫۶۱۰۰ × ۲۰۰

۲