ورق روغنی

Untitled243

 

قیمت انواع ورق روغنی:

لیست مشخصات و قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه
ضخامت (میلیمتر)ابعاد (سانتیمتر)وزن (کیلوگرم)واحدقیمت (تومان)
۰٫۴۰۱۰۰ × ۲۰۰۶٫۳هر ۱ برگ۵۲٫۰۰۰
۰٫۵۰۱۰۰ × ۲۰۰۷٫۹هر ۱ برگ۶۳٫۰۰۰
۰٫۶۰۱۰۰ × ۲۰۰۹٫۵هر ۱ برگ۷۵,۰۰۰
۰٫۷۰۱۰۰ × ۲۰۰۱۱٫۱هر ۱ برگ۸۶٫۰۰۰
۰٫۸۰۱۰۰ × ۲۰۰۱۲٫۶هر ۱ برگ۹۸٫۰۰۰
۰٫۹۰۱۰۰ × ۲۰۰۱۴٫۲هر ۱ برگ۱۱۱٫۰۰۰
۱۱۰۰ × ۲۰۰۱۵٫۸هر ۱ برگ۱۲۰٫۰۰۰
۱٫۲۵۱۰۰ × ۲۰۰۱۹٫۸هر ۱ برگ۱۵۱٫۰۰۰
۱٫۵۱۰۰ × ۲۰۰۲۳٫۷هر ۱ برگ۱۸۱٫۰۰۰
۲۱۰۰ × ۲۰۰۳۱٫۶هر ۱ برگ۲۴۱٫۰۰۰

 

لیست مشخصات و قیمت ورق روغنی هفت الماس
ضخامت (میلیمتر) ابعاد (سانتیمتر)وزن (کیلوگرم) واحدقیمت (تومان)
۰٫۴۰۱۰۰ × ۲۰۰۶٫۳هر ۱ برگ۵۱٫۰۰۰
۰٫۵۰۱۰۰ × ۲۰۰۷٫۹هر ۱ برگ۶۱,۰۰۰
۰٫۶۰۱۰۰ × ۲۰۰۹٫۵هر ۱ برگ۷۳,۰۰۰
۰٫۷۰۱۰۰ × ۲۰۰۱۱٫۱هر ۱ برگ۸۴٫۰۰۰
۰٫۸۰۱۰۰ × ۲۰۰۱۲٫۶هر ۱ برگ۹۶,۰۰۰
۰٫۹۰۱۰۰ × ۲۰۰۱۴٫۲هر ۱ برگ۱۰۸,۰۰۰
۱۱۰۰ × ۲۰۰۱۵٫۸هر ۱ برگ۱۱۸,۰۰۰
۱٫۲۵۱۰۰ × ۲۰۰۱۹٫۸هر ۱ برگ۱۴۷,۰۰۰
۱٫۵۱۰۰ × ۲۰۰۲۳٫۷هر ۱ برگ۱۷۷,۰۰۰
۲۱۰۰ × ۲۰۰۳۱٫۶هر ۱ برگ۲۳۶٫۰۰۰