ورق گالوانیزه

Untitled128

قیمت انواع ورق گالوانیزه:

لیست قیمت ورق گالوانیزه(کاشان)

قیمت (تومان)

واحدوزن (کیلوگرم)ابعاد (سانتیمتر)ضخامت (میلیمتر)

۷۲٫۵۰۰

هر ۱ برگ۶٫۳۱۰۰ × ۲۰۰۰٫۴

۸۷٫۰۰۰

هر ۱ برگ۷٫۹۱۰۰ × ۲۰۰۰٫۵

۵۰٫۳۵۰

هر ۱ برگ۹٫۵۱۰۰ × ۲۰۰

۰٫۶

۵۹٫۰۰۰هر ۱ برگ۱۱٫۱۱۰۰ × ۲۰۰

۰٫۷

۶۷٫۰۰۰هر ۱ برگ۱۲٫۶۱۰۰ × ۲۰۰

۰٫۸

۷۵٫۵۰۰هر ۱ برگ۱۴٫۲۱۰۰ × ۲۰۰

۰٫۹

۷۳٫۵۰۰هر ۱ برگ۱۵٫۸۱۰۰ × ۲۰۰

۱

۱۰۳٫۵۰۰

هر ۱ برگ۱۹٫۵۱۰۰ × ۲۰۰۱٫۲۵
۱۲۵٫۵۰۰هر ۱ برگ۲۳٫۷۱۰۰ × ۲۰۰

۱٫۵

 ۱۶۸٫۰۰۰ هر ۱ برگ ۳۱٫۸ ۱۰۰ × ۲۰۰ ۲

 

لیست قیمت ورق گالوانیزه(هفت الماس)

قیمت (تومان)

واحدوزن (کیلوگرم)ابعاد (سانتیمتر)ضخامت (میلیمتر)

۳۲٫۷۰۰

هر ۱ برگ۶٫۳۱۰۰ × ۲۰۰۰٫۴

۴۱٫۰۰۰

هر ۱ برگ۷٫۹۱۰۰ × ۲۰۰۰٫۵
۴۹٫۸۰۰هر ۱ برگ۹٫۵۱۰۰ × ۲۰۰

۰٫۶

۵۷٫۷۰۰هر ۱ برگ۱۱٫۱۱۰۰ × ۲۰۰

۰٫۷

۶۵٫۳۰۰هر ۱ برگ۱۲٫۶۱۰۰ × ۲۰۰

۰٫۸

۷۴٫۰۰۰هر ۱ برگ۱۴٫۲۱۰۰ × ۲۰۰

۰٫۹

۸۲٫۰۰۰

هر ۱ برگ۱۵٫۸۱۰۰ × ۲۰۰۱

۱۰۱٫۸۰۰

هر ۱ برگ۱۹٫۵۱۰۰ × ۲۰۰۱٫۲۵
۱۲۳٫۰۰۰هر ۱ برگ۲۳٫۷۱۰۰ × ۲۰۰

۱٫۵

۱۶۵٫۴۰۰هر ۱ برگ۳۱٫۸۱۰۰ × ۲۰۰

۲